ගුවන්විදුලි ස්ටෝෂන් වලට සවන් දෙන්න

ශ්රී ලංකාව, 61 රේඩියෝ ස්ටේෂන්

අපගේ විස්මයජනක අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලිය වŢ

Lite FM

Lite FM මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
සැබෑ රේඩියෝ

සැබෑ රේඩියෝ මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ලක්හන්ද එෆ්.එම්

ලක්හන්ද එෆ්.එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
වර්මන් එෆ්එම්

වර්මන් එෆ්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ABC Shaa FM

ABC Shaa FM මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
FOX 91.4

FOX 91.4 මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ලක් ෆාමසි

ලක් ෆාමසි මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
එම්. ඩී

එම්. ඩී මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
Y FM

Y FM මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ඒබීසී ගෝල්ඩ් එෆ්එම්

ඒබීසී ගෝල්ඩ් එෆ්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සිංහල වෙළඳ 

ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සිංහල වෙළඳ  මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
නෙත් එෆ් එම්

නෙත් එෆ් එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ඒබ්රහම් හිරු එෆ් එම්

ඒබ්රහම් හිරු එෆ් එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
කේඑස්එම්

කේඑස්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ගුවන්විදුලි රේඩියෝ ශ්රී ලංකා

ගුවන්විදුලි රේඩියෝ ශ්රී ලංකා මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
වසන්තම්

වසන්තම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
සියත එෆ්එම්

සියත එෆ්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
සන් ෆී

සන් ෆී මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ස්මී එෆ් එම්

ස්මී එෆ් එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
රතු එෆ්.එම්

රතු එෆ්.එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ඊ එෆ් එම්

ඊ එෆ් එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
රිද්ම් එෆ් එම්

රිද්ම් එෆ් එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ඔව් FM 101 FM

ඔව් FM 101 FM මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ටී.එන්.එල්

ටී.එන්.එල් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
රන් එෆ්.එම්

රන් එෆ්.එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
සූරියආන් එෆ්එම්

සූරියආන් එෆ්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
ශක්ති එෆ්එම්

ශක්ති එෆ්එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න
සිරස එෆ්.එම්

සිරස එෆ්.එම් මාර්ගගත ගුවන් විදුලිය දැන් අහන්න.

දැන් අහන්න